Waar is Orgadyne nu mee bezig?

Nieuw Organiseren in zorg (maart 2016)
HOE KAN HET WÉL?

Schermafbeelding 2016-04-08 om 15.22.19LOC ontwikkelde samen met organisatieontwikkelingsbureau DeLimes een nieuwe dienst: Eerste Hulp Bij nieuw Organiseren (EHBnO). Veel mensen in de zorg willen die zorg anders organiseren. Zodat wat voor cliënten en mensen die bij de zorg betrokken zijn belangrijk is, ook echt het uitgangspunt van de zorg kan zijn. En niet alleen dat wat voor de organisatie van belang is. Maar hoe zet je nu die eerste stappen in de praktijk? Initiatiefnemers van EHBnO vertellen hoe deze dienst uitkomst biedt.
Jaap Peters en Tietsjannie Hamstra komen naar de organisaties toe voor de Workshops.

Wat is EHBnO?
Tietsjannie Hamstra: “EHBnO ondersteunt organisaties binnen de verpleging en verzorging om een eerste stap te zetten in het ‘nieuwe organiseren’. Waar de klant én vakmensen echt centraal staan, er goede communicatie is, zelforganisatie, regie en plezier. We bieden een eerste hulp; we willen mensen in een workshop laten meemaken hoe het ook anders kan. Hoe je ook op een andere manier met elkaar kunt communiceren én de zorg kunt organiseren.”

Hoe werkt het?
“Voor de eerste van twee workshops die we organiseren gaan we langs bij cliënten(raden), mantelzorgers, de ondernemingsraad, bestuur en managementteam. Daar inventariseren we welke thema’s er in de organisatie van de zorg spelen en waar mensen mee aan de slag willen. Voor de tweede workshop komen we langs om met alle betrokkenen over die thema’s in gesprek te gaan. In zoveel mogelijk gemixte groepen aan verschillende tafels, waarbij dus ook de gemeente, verzekeraar en raad van toezicht aanwezig kunnen zijn. Afsluitend maken we onder meer een WhatsApp-groep voor alle deelnemers die kan helpen om verder met de ideeën aan de slag te gaan.”
Jaap Peters: “Zo brengen we een vliegwiel in gang. We kennen de uitspraak van Einstein: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met het denken dat het heeft veroorzaakt’.

In april 2016 is de try-out bij de Stichting Zorgcentra de Betuwe geweest.

Kijk in de kolom hiernaast voor meer informatie en op de LOC site staat ook bv de film van de try-out.

Schermafbeelding 2016-04-08 om 15.28.35

Zorgtafel van het Noorden 17 november 2015
Wooncentrum Groningen - De Noorderbrug

Transitie in de zorg.

 Het lijkt wel een toverwoord. Hoe ver zijn jullie met de transitie in de zorg? 
Staat bij jullie de cliënt echt centraal? Laat het over aan de vakmensen, de professional.
Hoe doen we dat? Hoe nemen we onze medewerkers mee in deze transitie?
De Noorderbrug is één van de koplopers in de zorg met betrekking tot deze verandering.

Marianne van der Harten, Raad van bestuur van Noorderbrug en Esther Liefers, lid van het Management Team, gaan ons meenemen in hun transitie van de Noorderbrug. Marianne gaat ons meenemen in de strategische keuzes die gemaakt zijn, toekomst bestendig maken van de Noorderbrug. De Why van hun keuzes.
Esther neemt ons mee in hoe deze keuzes vertaald zijn naar de praktijk. De How en What van de transitie. Daarna gaan we samen praten en vragen stellen, opzoek naar de antwoorden op deze vragen voor uw eigen organisatie.

Tussendoor is er gelegenheid voor een rondleiding in het pas in gebruik genomen Wooncentrum Groningen.
En natuurlijk wordt tijdens de bijeenkomst voor onze inwendige mens gezorgd.

Jullie zijn vanaf 16.30 uur van harte welkom.
 Het programma is van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Zie voor een verslag van deze Zorgtafel hiernaast “de terugblik” en de film van “maak je dromen waar”

Oprichter van Zorghuizen Noord Nederland
Op 1-5-2015 is de Stichting Zorghuizen Noord Nederland in geschreven bij de Kamer van Koophandel.
Tietsjannie Hamstra is één van de initiatiefnemers.
Zorghuizen Noord Nederland:
Missie en visie
Onze missie is dat we middenin de samenleving staan en zorgen dat mensen tot op hoge leeftijd, ook als ze kwetsbaar zijn, in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Leven als thuis!
Onze visie is dat we in een kleinschalige setting persoonsgericht wonen zorg en welzijn bieden voor mensen met dementie. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
• Midden in een dorp of wijk;
• Leven zoveel mogelijk als thuis;
• Kwaliteit van leven en het welbevinden van de bewoner staat centraal;
• Door vakmanschap, goede communicatie, zelforganisatie en plezier.

Waarde propositie
We richten ons op het profiel bewoners dat zeer kwetsbaar is en niet meer zelfredzaam is. Voor hen willen we een passend aanbod doen en daarmee waarde creëren in de lokale samenleving. Wij bieden persoonsgericht wonen zorg en welzijn aan mensen met dementie. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat zij in de eerste plaats mens zijn. Met persoonsgerichte zorg streven we ernaar om mensen met dementie zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd te laten voelen. Het is van belang mensen met dementie te bevestigen in hun mens-zijn, hun gevoelens en beleving serieus te nemen en te letten op hun mogelijkheden. Net als iedereen hebben mensen met dementie behoefte aan sociaal contact, liefde, warmte, bezigheden, zelfwaardering en het gevoel erbij te horen. Het feit dat zij dementie hebben verandert hier niets aan.
Een verzorgende met een persoonsgerichte houding ziet iemand met dementie als individu met persoonlijke wensen en behoeften. Het gaat erom of de zorg ook zodanig georganiseerd is dat deze daadwerkelijk aansluit bij de individuele wensen en behoeften van bewoners met dementie.
In de persoonsgericht zorg wordt veel waarde gehecht aan de relatie tussen de persoon met dementie en de mensen die hem begeleiden of voor hem zorgen. Wanneer de bewoner zich niet meer goed kan uiten in het formuleren van zijn of haar behoeften is het de verzorgende die in staat moet zijn om deze behoefte te herkennen en te erkennen.
Wonen in een veilige, vertrouwde omgeving waar 24 uur per dag goede zorg voor handen is. We weten uit onderzoek dat dit de kwetsbaarheid kan verminderen waardoor zij langer een leven kunnen leiden zoals zij gewend zijn. Onze zorg is gericht op de kwaliteit van leven van de bewoner, het ervaren welbevinden staat centraal. Dit kan volgens ons worden bereikt door vakmanschap, goede communicatie en samenwerking met derden waaronder de huisarts en de familie.
Zorghuizen Noord Nederland is intern een ‘platte organisatie’ en omarmt de maatschappijoriëntatie die is gebaseerd op het Rijnlandse model en wordt gekenmerkt door een netwerkorganisatie. Dit model legt het accent op continuïteit en vertrouwen, het ziet arbeid als een factor met een sociale component en beschouwt de organisatie als een werkgemeenschap, heeft oog voor gedeelde waarden en normen, collectieve kracht en samenwerking. In het Rijnlandse model vormen coöperatie en draagvlak als een belangrijke toetssteen.

Ik participeer in een initiatief vanuit het LOC
mei 2015
In een "denktank" samen met Wim Croes, Jaap Peters en Martijn Laterveer zijn we aan het onderzoeken hoe de cliënt ondersteunt kan worden om echt zelf de regie te kunnen krijgen in zijn/haar zorgvragen. Door de veranderingen in het Zorgstelsel in januari 2015 is zorg en hulp opgeknipt in drie "financiers". De Zorgverzekeraars voor oa Verpleging en Verzorging thuis, de WMO voor hulp en ondersteuning thuis en de WLZ voor cliënten die 24u per dag zorg, begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Elke financier heeft zijn eigen toelatingen/Poortwachters. Een knelpunt is oa dat de cliënt door de bomen het bos niet meer ziet, tussen de verschillende poortwachters in komt te zitten omdat men bv vindt dat de vraag niet bij hun domein hoort. Cliënten weten niet (meer) waar ze terecht kunnen met hun vragen.
juni 2015
Het LOC heeft het initiatief genomen om vooral via de Cliëntenraden, Organisaties te kunnen ondersteunen die graag "nieuw" willen organiseren en niet weten hoe te beginnen en te doen. Uit bovenstaand initiatief is een voorstel gekomen voor Eerste Hulp Bij nieuw Organiseren. Het accent voor de ondersteuning ligt met name bij de, uit het rapport*, benoemde speerpunten:
Samenwerken tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener
Meer ruimte voor en kwaliteit van professionals
Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap.

* Rapport VWS februari 2015:
Met waardigheid en trots Liefdevolle zorg voor onze ouderen
Plan van aanpak kwaliteit van verpleeghuizen.

Betrokken bij een nieuw Zorginitiatief CareVan
Vanuit mijn betrokkenheid bij de "Cliënt in de regie" participeer ik in dit initiatief om de cliënt zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met alle zorg en hulp die hij/zij nodig heeft.
Via Zorg aan huis, inzet van Zelfstandige Wijkverpleegkundigen, en participatie in de buurt via inzet van Buurtbodes ondersteunt CareVan de cliënt en mantelzorgers.

Initiatiefnemer voor Zorgtafels van het Noorden
Samen met Theo van Brussel,oprichter van Foodstep, initiatief genomen om een netwerk voor beïnvloeders in de zorg in het Noorden te starten.
Zorgtafels van het Noorden.
Waarom?
Verandering is een constante factor in de huidige tijd.
Juist in de zorg weten wij hier alles van. De laatste tijd staan er zoveel veranderingen tegelijk voor de deur dat het soms wel een Tsunami lijkt die ons overspoelt.
Hoe kunnen we ons hoofd in deze tijd boven water houden? Hoe kunnen we samen in deze golf mee bewegen en weer (sterker) boven water komen?
Ik denk dat we vooral door samen sterk te zijn en van elkaar te leren, we een stap in de goede richting kunnen maken.
Vanuit mijn netwerk gesprekken, die ik vanuit Orgadyne voer, heb ik gemerkt dat er wel mooie netwerken in de zorg zijn, maar dat de bijeenkomsten veel in het midden/westen van Nederland zijn.
Ik mis hierin mijn collega's uit het Noorden. We kunnen juist nu ook zo mooi samen optrekken en elkaar inspireren, informeren en iets leren.

Theo van Brussel heeft vanuit Foodstep het initiatief genomen om samen met mij in het Noorden een soort "zorgnetwerk" te starten.
We noemen het de Zorgtafels van het Noorden.
Doel van een bijeenkomst is elkaar inspireren, informeren en iets van elkaar leren.
Het liefst bij een van de deelnemers op locatie.
De eerste bijeenkomst was op 27 mei 2015 bij ZINN in Haren en het thema was "Hoe word ik geen manegepaard"
De tweede ZTvhN staat gepland op woensdag 18 november 2015.

Opdracht Drie Gasthuizen Groep Arnhem
Meedenken in verandering verpleeghuis Heijendaal 2.0